Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE
 

Trochę słów o Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej w Lublinie


1. Lubelska Izba Rzemieślnicza istnieje od 30 sierpnia 2001 r. W tym dniu wpisana została przez Sąd Gospodarczy w Lublinie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039612.

2. Lubelska Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy i rzemieślników nienależących do cechów. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła, reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktarzowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych i potwierdzanie ich świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi opatrzonymi pieczęcią z godłem Państwa.

3. Rzemieślnicy zrzeszeni są w cechach lub(nowa możliwość powstała od lutego 2002 r. w izbie rzemieślniczej. Przynależność jest dobrowolna, poza rzemieślnikami szkolącymi uczniów, którzy od lutego 2002 r. muszą należeć albo do cechu albo do izby rzemieślniczej,

4. Lubelska Izba Rzemieślnicza przeprowadziła dotychczas kilkaset egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w kilkudziesięciu zawodach ( piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, kosmetyka, stolarz, mechanika pojazdowa, rzemiosła budowlane, bioenergoterapia, elektromechanika, wędliniarz, poligraf, kominiarz, jubiler, dekarz, kowal, krawiec,  etc.)

5. Izba powołała samodzielny, podległy jej, Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 221/P/N,

6. Lubelska Izba Rzemieślnicza zrealizowała w latach 2002 - 2006 kilka projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Wspólnie z partnerem francuskim – Chambre de Metiers de la Somme zorganizowano miesięczne szkolenie kucharzy i cukierników w Amiens (Piccardia).
Efektem naszych kontaktów z rzemiosłem hiszpańskim -Confederacion Empresarial Valenciana- był wyjazd uczniów, kucharzy i cukierników, na miesięczny staż do Walencji (Hiszpania).
Nawiązaliśmy też kontakty z rzemiosłem włoskim CONFESERCENTI z Reggio di Calabria. Na miesięczny staż do Włoch wyjechało 10 cukierników i 10 kucharzy.
Wspólnie z partnerem niemieckim z Lipska przeprowadziliśmy projekt polegający na miesięcznym stażu 20 młodych ludzi uczących się zawodu technika dentystycznego w Niemczech.

7. Lubelska Izba Rzemieślnicza jest głównym fundatorem drugiej w Polsce (po Warszawie) Fundacji Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Lubelszczyzny,

8. Izba podpisała umowy o współpracy z Kuratorium Oświaty, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, trzema największymi w Lublinie Zespołami Szkół Zawodowych, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i Stowarzyszeniem na rzecz edukacji w budownictwie „EKOEDBUD”.

9. Przedstawiciele Izby są członkami powiatowych rad zatrudnienia (Lublin, Chełm),kapituł różnych konkursów gospodarczych. Izba należy do Lubelskiego Sejmiku Gospodarczego, zrzeszającego najważniejsze organizacje przedsiębiorców i pracodawców Lubelszczyzny.
Lubelska Izba Rzemieślnicza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Prezes Izby jest członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej a dyrektor członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej.

11. Według aktualnego stanu prawnego rzemieślnik to przedsiębiorca zatrudniający do 50 pracowników, posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowany osobiście własną pracą w jej prowadzenie. Kwalifikacje zawodowe i udział pracy własnej wyróżniają rzemieślniczego przedsiębiorcę od innego przedsiębiorcy.

12. Lubelska Izba Rzemieślnicza prowadziła, bądź prowadzi (2005 – 2009), następujące projekty finansowane z Funduszy Unijnych:
 • „Europejskie Centrum Zamówień Publicznych w Lublinie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 1.1.2 SPO-WKP,
 • „Z nową wiedzą w stronę Domu” w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia zawodowe dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Projekt realizowany był w partnerstwie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Lubelskiej Izby Rzemieślniczej,
 • „Razem można więcej” w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego-Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt miał na celu aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz wzmocnienie tych osób w wejściu na otwarty rynek pracy. Projekt prowadzony był w partnerstwie Stowarzyszenia Emaus i Lubelskiej Izby Rzemieślniczej
 • „Innowacyjna sieć współpracy rzemiosła w województwie lubelskim” w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i miał na celu przekazanie przedsiębiorcom informacji na temat klastrów. W ramach projektu zostało utworzonych 6 klastrów
 • „Kompleksowy Program Szkoleń „Progres” – nową szansą dla pracowników” w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest nadal i obejmuje wsparciem osoby zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi. Projekt zakłada przeszkolenie 80 osób w zakresie „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych” i „Kurs specjalista do spraw księgowości”. Projekt prowadzony jest w partnerstwie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i Fundacji „Ruch solidarności rodzin”.
 • Lubelska Izba Rzemieślnicza jest członkiem sieci „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”. Działalność tej sieci oparta jest na instytucjach wspierania przedsiębiorczości – głównie izbach gospodarczych. W ramach projektu tworzone są nowe wysokiej jakości usługi dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt trwa nadal.
 • Projekt Nowe Kwalifikacje,  Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet. Projekt realizowany  jest w działaniu 1.6 SPO RZL wspólnie z Krajową izbą Gospodarcza i Szkołą Główną Handlową w Warszawie dla kobiet, mających ukończone co  najmniej 30 lat zycia i co najmniej średnie wykształcenie, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 • "Nowe kwalifikacje- szkolenie personelu służby zdrowia", działanie 8.1.1. PO KL przeznaczone dla pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek) w wieku ponad 50 lat. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 120 osób w Lublinie, Zamościu, Radzyniu Podlaskim i Chełmie.
 • "Potrzeby lokalnego rynku pracy, oferta szkolnictwa zawodowego w regionie" , działanie 9.2.w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy badania czy oferta usług edukacyjnych regionu jest dostosowana do wymagań lokalnego rynku pracy, czy pozwala na zdobycie kwalifikacji i umiejętności preferowanych przez lokalnych pracodawców oraz czy szkolnictwo zawodowe jest na odpowiednim wysokim poziomie aby doprowadzić do wzrostu zainteresowania tego typu kształceniem. więcej
  „Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie Lubelskim”
 • "Makijaż zmian" działanie 6.1.1. PO KL w partnerstwie z Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju. Uczestnikami projektu jest 90 kobiet powyżej 19 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 000 mieszkańców województwa lubelskiego, które szczególnie ze względów macierzyńskich nie mogły znaleźć pracy lub zmuszone były do jej porzucenia
 • „Gastronomia przyszłością regionu” działanie 8.1 PO KL,. Uczestnikami projektu są osoby zatrudnione w usługach gastronomicznych ( powyżej 18 roku życia), pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności. Celem projektu jest podwyższenie i aktualizacja wiedzy z zakresu gastronomii, obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym.

 

do góry strony...


 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej